• Lệnh cơ bản trên Linux - Phần 4

 • Tóm lược các lệnh thường sử dụng trong quản trị server linux, việc thực hiện các lệnh cơ bản này một cách linh hoạt cũng tạo cho mỗi quản trị viên server linux một kho thông tin cần thiết để theo dõi và thiết lập cơ bản nhất.

 • Tuesday, 21 February 2017, 10:22:55 PM
 • Lệnh cơ bản trên Linux - Phần 4
 • Ngày nay camera là một trong những giải pháp giám sát an ninh không thể thiếu cho doanh nghiệp, ngân hàng, gia đình,.. IT Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp Dịch vụ lắp đặt camerasửa chữa camera với các loại camera quan sát, camera giám sát, camera tại Hà Nội. Với đội ngũ kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm xử lý nhanh, chính xác.

  Trung tâm sửa chữa máy tính, Itvietnam là một trong những đơn vị sửa chữa máy tính tại nhà “Uy tín-Chuyên nghiệp-Chất lượng” hàng đầu, luôn cung cấp đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất, giá thành rẻ cùng chế độ bảo hành dài hạn.

  Part1: System information

  arch hiển thị cấu trúc của máy(1)
  uname -m hiển thị cấu trúc của máy(2)
  uname -r hiển thị phiên bản kernel đang sử dụng
  dmidecode -q Hiển thị hệ thống phần cứng - (SMBIOS / DMI)
  hdparm -i /dev/hda trình bày những đặc trưng của 1 ổ cứng ( lưu ý, hard disk cap ATA là hda còn SATA là sda )
  hdparm -tT /dev/sda test thử ổ cứng
  cat /proc/cpu hiển thị thông tin CPU
  cat /proc/interrupts hiển thị sự ngắt của các tiến trình
  cat /proc/meminfo hiển thị bộ nhớ đang sử dụng
  cat /proc/swaps hiển thị file ở phân vùng swap
  cat /proc/version hiển thị phiên bản kernel
  cat /proc/net/dev cho thấy card mạng và thông tin thống kê
  cat /proc/mounts hiển thị file hệ thống được sử dụng cho mounts
  lspci -tv hiển thị thiết bị PCIdisplay PCI devices
  lsusb -tv hiển thị thiết bị USB
  date hiển thị ngày hệ thống
  cal 2007 hiển thị lịch năm 2007
  date 041217002007.00 thiết lập ngày và giờ - MonthDayhoursMinutesYear.Seconds
  clock -w lưu thay đổi ngày trên BIOS

  Bài viết liên quan: - Giới thiệu một số các mẫu sản phẩm dòng laptop

  Part2: Shutdown (Restart of a system and Logout )

  shutdown -h now tắt máy
  init 0 tắt máy(2)
  telinit 0 tắt máy(3)
  shutdown -h hours:minutes & tắt máy sau theo thời gian đợi
  shutdown -c hủy lện tắt máy theo thời gian
  shutdown -r now khởi đọng lại(1)
  reboot khởi động lại(2)
  logout rời khỏi phiên làm việc

  Part3: Files and Directory

  cd /home đến thư mục '/ home'
  cd .. quay ngược lại 1 bậc
  cd ../.. quay ngược lại 2 bậc
  cd đến thư mục home
  cd ~user1 đến thư mục home
  cd - trở lại thư mục trước đây
  pwd hiển thị đường dẫn thư mục hiện hành
  ls hiển thị tập tin và thư mục
  ls -F hiển thị tập tin trong thư mục
  ls -l hiển thị chi tiết tập tin và thư mục
  ls -a hiển thị tập tin ẩn
  ls *[0-9]* hiển thị tập tin và thư mục có chứa số
  tree hiển thị tập tin và thư mục theo cấu trúc cây
  lstree hiển thị tập tin và thư mục theo cấu trúc cây(2)
  mkdir dir1 tạo 1 thư mục có tên 'dir1'
  mkdir dir1 dir2 tạo cùng lúc 2 thư mục
  mkdir -p /tmp/dir1/dir2 tạo ra 1 cây thư mục
  rm -f file1 xóa tập tin có tên 'file1'
  rmdir dir1 xóa thư mục có tên 'dir1'
  rm -rf dir1 xóa thư mục 'dir1' và tất cả các tập tin trong thư mục đó
  rm -rf dir1 dir2 xóa cùng lúc 2 thư thư mục và tất cả các tập tin trong hai thư mục đó
  mv dir1 new_dir đổi tên/ di chuyển 1 tập tin hoặc thư mục
  cp file1 file2 sao chép 1 tập tin
  cp dir/* . sao chép tất cả các tập tin trong thư mục
  cp -a /tmp/dir1 . sao chép thư mục đang làm việc
  cp -a dir1 dir2 sao chép một thư mục
  ln -s file1 lnk1 tạo một đường dẫn đến 1 tập tin hoặc thư mục
  ln file1 lnk1 tạo 1 đường dẫn vật lý đến 1 tập tin hoặc thư mục
  touch -t 0712250000 file1 thay đổi thời gian tạo file hoặc thư mục- (YYMMDDhhmm)
  file file1 hiển thị kiểu tập tin ở chế độ văn bản
  iconv -l hiện danh sách mã hóa
  iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile tạo mới từ hồ sơ được nhập vào đã cho bởi việc giả thiết nó được mã hóa trong fromEncoding và chuyển đổi đến toEncoding.
  find . -maxdepth 1 -name \*.jpg -print -exec convert "{}" -resize 80x60 "thumbs/{}" \; thay đổi kích thước tập tin trong thư mục hiện hành và gởi chúng đến thư mục thumbnails (cái này ko biết dịch sao) được iu cầu chuyển đổi từ Imagemagick


  File search

  find / -name file1 tìm tập tin và thư mục trong thư mục hệ thống root từ dấu "/"s
  find / -user user1 tìm tập tin và thư mục thuộc về 'user1'
  find /home/user1 -name \*.bin tìm tập tin với phần mở rộng '. bin' từ thư mục '/ home/user1'
  find /usr/bin -type f -atime +100 tìm tập tin nhị phần và ko được sử dụng hơn 100 ngày
  find /usr/bin -type f -mtime -10 tìm tập tin được tạo ra hoặc thay đổi trong vòng 10 ngày gần nhất
  find / -name \*.rpm -exec chmod 755 '{}' \; tìm tập tin với phần mở rộng '.rpm' và phân quyền
  find / -xdev -name \*.rpm tìm tập tin với phân mở rộng '.rpm' bỏ qua các phân vùng cdrom, pen-drive, etc.…
  locate \*.ps tìm tập tin với phần mở rộng '.ps' trước khi chạy lệnh 'updatedb'
  whereis halt xuất hiện vị trí tập tin nhị phân, nguồn hoặc hướng dẫn o
  which halt xuất hiện đầy đủ đường dẫn nhị phân / phân ứng dụng


  Mounting a Filesystem


  mount /dev/hda2 /mnt/hda2 mount ổ đĩa tên là hda2 - xác minh tồn tại của thư mục '/ mnt/hda2'
  umount /dev/hda2 ngừng mount ổ đĩa có tên hda2 -
  fuser -km /mnt/hda2 ép ngừng mount khi thiết bị đang bận
  umount -n /mnt/hda2 ngừng mount và ko ghi lên tập tin /etc/mtab - có tác dụng khi tập tin có thuốc tính readonly hoặc bị full ổ cứng
  mount /dev/fd0 /mnt/floppy mount một đĩa mềm
  mount /dev/cdrom /mnt/cdrom mount a cdrom / dvdrom
  mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder mount a cdrw / dvdrom
  mount /dev/hdb /mnt/cdrecorder mount a cdrw / dvdrom
  mount -o loop file.iso /mnt/cdrom mount một tập tin hoặc iso image
  mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5 mount a Windows FAT32 file system
  mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk mount a usb pen-drive or flash-drive
  mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share mount a windows network share


  Disk Space


  df -h hiện danh sách phân vùng được mount
  ls -lSr |more hiện kích cỡ của tâptin và thư mục và sắp xếp theo dung lượng
  du -sh dir1 estimate space used by directory 'dir1'
  du -sk * | sort -rn hiện dung lượng của tập tin và thư mục và sắp sếp theo dung lượng
  rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n hiện dung lượng được sử dụng bởi gói được cài đặt và sắp xếp theo dung lượng (fedora, redhat and like)
  dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n' | sort -k1,1n hiện dung lượng được cài đặt bởi gói deb và sắp xếp theo dung lượng (ubuntu, debian and like)

  Users and Groups

  groupadd group_name tạo một nhóm mới
  groupdel group_name xóa một nhóm
  groupmod -n new_group_name old_group_name đổi tên nhóm
  useradd -c "Name Surname " -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1 tạo một người dùng mới trong nhóm admin
  useradd user1 tạo một người dùng mới
  userdel -r user1 xóa người dùng ( '-r' loại trừ thư mục gốc)
  usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1 thay đổi thuộc tính người dùng
  passwd đổi mật mã
  passwd user1 đổi mật mã người dùng (chỉ dành cho root)
  chage -E 2005-12-31 user1 thiết lập độ dài của mật khẩu người dùng
  pwck kiểm tra cú pháp đúng và tập tin định dạng trong '/etc/passwd' và sự tồn tại của người dùng
  grpck kiểm tra cú pháp đúng và tập tin định dạng trong '/etc/group' và sự tồn tại của nhóm
  newgrp group_name đăng nhập tới một nhóm mới để thay đổi nhóm mặc định (của) những tập tin mới được tạo ra.

   

   

  ITtoday

  VP Miền Bắc: 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - ĐT: 0986.973.209 / 0962.604.887 / 01234.08.1987

  VP Miền Nam: 53/21 Đường 18, Khu phố 5, Phường Ninh Chung,  Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. - ĐT: 0976.413.635
  Email: ittodayvn@gmail.com
  Website: www.ittoday.vn

  Yahoo: kettv88@yahoo.com

  Skype: ket.tv

  ASUS K451LA-WX146D  - ASUS K451LN-WX111D

  Laptop Dell - Dell Vostro, Dell Inspiron

  Laptop ASUS - Asus Transformer Book T100TA - ‎Asus X553MA-XX138D 2830