• Tạo RAM disk trên Linux

 • ITtoday.vn - Tạo ổ đĩa trong Linux cực kỳ dễ dàng. RAM disk giúp bạn có được một ổ đĩa tốc độ rất cao nhưng thường nhỏ do phụ thuộc vào dung lượng RAM, và mất dữ liệu khi tắt máy.

 • Sunday, 13 September 2015, 08:47:26 AM
 • Tạo RAM disk trên Linux
 • 1. Sử dụng cách cũ


  Linux coi tất cả các thiết bị đều là các file và nằm trong thư mục /dev. RAM cũng không ngoại lệ. Nó chia RAM thành các file có tên là /dev/ram0, /dev/ram1 v.v..
  Sau đây là cách xưa cũ nhưng vẫn có thể dùng vì qua đó ta hiểu thêm được một ví dụ quan trọng nữa của thư mục /dev.

  # tạo điểm gắn:
  $ mkdir /mnt/ramdisk

  # tạo định dạng:

  $ mkfs -t ext4 /dev/ram0

  # gắn:

  $ mount /dev/ram0 /mnt/ramdisk

  $ df -h /mnt/ramdisk

  2. Sử dụng trên các hệ điều hành hiện nay


  Phần lớn các hệ điều hành Linux hiện nay đều có sẵn RAM disk. Đây là một module trong Kernel. Hệ điều hành Ubuntu & CentOS thường mặc định gắn nó vào thư mục /dev/shm. Và với dung lượng bằng nửa số RAM mà bạn đang có.
  Xem dung lượng:

  $ df -h /dev/shm
  # -h định dạng dành cho người đọc
  Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

  none 754M 1.6M 752M 1% /dev/shm

  Để thay đổi dung lượng này, có thể thay đổi file /etc/fstab hay thêm dòng sau:

  tmpfs /dev/shm tmpfs defaults,size=512M 0 0
  Sẽ thay đổi kích thước /dev/shm thành 512 MB; nhưng bạn nhớ chạy lệnh sau để cập nhật các thay đổi:

  $ mount -a
  Hay có thể sử dụng tùy chọn remout khi chạy lệnh mount:

  $ mount -o remount,size=512M /dev/shm
  Bạn còn có thể dùng lệnh mount như sau để có được thứ mình muốn

  $ mkdir /tmp/ramdisk; chmod 777 /tmp/ramdisk # hai lệnh trên một dòng
  $ mount -t tmpfs -o size=256M tmpfs /tmp/ramdisk/


  3. Khắc phục nhược điểm mất dữ liệu khi tắt máy


  Bạn nên tạo một thư mục có cùng nội dung với RAM disk. Sau đó dùng rsync để đồng bộ hóa dữ liệu. Cũng có thể kết hợp với cron để định kỳ đồng bộ dữ liệu. Để tải dữ liệu lên khi bật máy, cần tạo một scriptvà đặt tại thư mục /etc/init.d. Sau đó dùng lệnh update-rc.d để thêm vào danh sách các phần mềm cần khởi động cùng Linux.

  Chúc các bạn thành công!