• Chèn file PHP vào Blogspot

 • ITtoday.vn -Hướng dẫn chèn file PHP vào blog

 • Sunday, 26 July 2015, 05:06:26 PM
 • Chèn file PHP vào Blogspot
 • Vẫn là các bước ban đầu để vào blog.

  - Đăng nhập blog
  - Vào Bố cục (Layout)
  - Chọn Thêm tiện ích (Add widget)
  - Thêm HTML/Javascipts và dán code bên dưới vào.

   Trong đó Your URL.php thay thế bằng link file của bạn