• Config monitoring Zabbix trên CentOS

 • Hiện nay, với quy mô ngày càng mở rộng của các hệ thống mạng, sự gia tăng của các thiết bị mạng và máy chủ đặt ra yêu cầu cho người quản trị mạng phải tiến hành giám sát hoạt động thường xuyên để đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định. Từ đây, người quản trị sẽ tiến hành xây dựng các hệ thống giám sát, giúp monitor hệ thống.

  Hiện nay có nhiều phần mềm mã mở về giám sát hệ thống như: Nagios, Cacti, Zabbix, Zenoss,…Mỗi phần mềm có ưu nhược điểm khác nhau. Tùy theo nhu cầu mà người quản tị lựa chọn phần mềm giám sát thích hợp. Trong bài này, mình sẽ trình bày cách cấu hình và cài đặt phần mềm giám sát Zabbix trên CentOS 6.

 • Friday, 10 March 2017, 06:22:46 PM
 • Config monitoring Zabbix trên CentOS
 •  

  A. Cài đặt dùng yum
  – Yêu cầu hệ thống:
  Hệ điều hành CentOS 6
  Đã cài đặt apache,php,mysql

  Ngày nay camera là một trong những giải pháp giám sát an ninh không thể thiếu cho doanh nghiệp, ngân hàng, gia đình,.. IT Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp Dịch vụ lắp đặt camerasửa chữa camera với các loại camera quan sát, camera giám sát, camera tại Hà Nội. Với đội ngũ kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm xử lý nhanh, chính xác.

  Trung tâm sửa chữa máy tính, Itvietnam là một trong những đơn vị sửa chữa máy tính tại nhà “Uy tín-Chuyên nghiệp-Chất lượng” hàng đầu, luôn cung cấp đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất, giá thành rẻ cùng chế độ bảo hành dài hạn.

  – Cấu hình:
  Nếu hệ thống của bạn chưa kích hoạt sử dụng lệnh yum tải các gói từ EPEL thì làm như sau:
  rpm -Uvh ftp://ftp.univie.ac.at/systems/linux/fedora/epel/beta/6/i386/epel-release-6-5.noarch.rpm
  yum repolist
  Tiến hành dùng lệnh yum để thực hiện cài đặt tự động các gói cần thiết từ EPEL
  yum –enablerepo=epel -y install zabbix-server-mysql zabbix-agent zabbix-web-mysql
  Sau khi đã sử dụng lệnh yum để cài đặt các gói cần thiết. Chúng ta tiến hành đăng nhập vào MySQL Server, tạo một database mới với tên là zabbix và thiết đặt mật khẩu cho zabbix@localhost
  # mysql – u root –p
  mysql> create database zabbix;
  mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by ‘123456’
  mysql> flush privileges;
  mysql> exit
  Ở trên mình đã thiết lập mật khẩu 123456 cho zabbix@localhost
  Tiến hành Import các file cơ sở dữ liệu của Zabbix vào MySQL Server:
  cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-*/create/schema
  cat mysql.sql | mysql -u root -p zabbix
  Enter password:
  cd ../data
  cat data.sql | mysql -u root -p zabbix
  Enter password:
  cat images_mysql.sql | mysql -u root -p zabbix
  Enter password:
  Tiếp tục, mở file zabbix_server.conf lên
  vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
  Bỏ comment dòng 110 và thiết đặt pass là mật khẩu DB Zabbix

  Mở file zabbix_agentd.conf
  vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
  Ở dòng 91, thay đổi thành hostname hệ thống của bạn

  Mở file php.ini

  vi /etc/php.ini
  Thay đổi các giá trị phù hợp theo yêu cầu của Zabbix
  max_execution_time = 600
  max_input_time = 600
  memory_limit = 256M
  post_max_size = 32M
  upload_max_filesize = 16M
  date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh

  Khởi động lại Webserver các dịch vụ của Zabbix
  /etc/rc.d/init.d/zabbix-server start
  /etc/rc.d/init.d/zabbix-agent start
  /etc/rc.d/init.d/httpd restart
  Thiết lập cho Zabbix hoạt động mỗi khi hệ thống reboot:
  chkconfig zabbix-server on
  chkconfig zabbix-agent on
  Sau khi cấu hình xong các bước trên, ta tiến hành cài đặt Zabbix bằng giao diện web. Mở Trình duyệt lên và gõ http:///zabbix. Trong đó là địa chỉ IP của hệ thống.
  Màn hình Introduction hiện ra, ta Next.
  Chọn I Aggre và nhấn Next
  Check lại các thông tin yêu cầu trước khi cài đặt Zabbix, sau đó nhấn Next.
  Cấu hình các thông tin kết nối tới MySQL Server và tên của Database như hình dưới đây.
  Cấu hình thông tin Hostname, Port, Name,….sau đó nhấn Next để tiếp tục
  Thông tin trước khi cài đặt. Ta nhấn Next
  Cài đặt xong, ta nhấn Next để qua bước tiếp theo
  Màn hình thông báo cài đặt thành công. Nhấn Finish để kết thúc.
  Quá trình cài đặt Zabbix như vậy là thành công. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào trang theo dõi với link http:///zabbix/index.php. Với Login Name: admin và Password: zabbix
  II.Cài đặt manual
  Đầu tiên bạn download source về tại đây và đặt trong /root/
  Sau đó bạn cài gói epel, rồi cài các gói cần thiết :
  rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-7.noarch.rpm
  yum install fooyum install httpdchkconfig httpd on
  service httpd startyum install phpyum install mysql-server mysql php-mysql
  service mysqld startchkconfig mysqld on
  Tiến hành cài đặt postfix, dùng postfix để gửi email (trước hết phải remove sendmail mặc định đã được cài)
  yum remove sendmailyum install postfix
  Bạn edit lại file main.cf, sửa thành các thông số giống như dưới đây :
  vi /etc/postfix/main.cf
  ——————————————————————————
  myhostname= zabbix.example.com
  mydomain = example.com
  myorigin = $mydomain
  inet_interfaces = all
  mydestination =
  mynetworks = 192.168.19.0/24 , 192.168.73.0/24, 127.0.0.0/8
  relay_domains = $mydestination
  relayhost =
  ——————————————————————————chkconfig postfix on
  /etc/init.d/postfix restart
  Tiếp tục cài các gói khác :
  yum install zlib-devel mysql-devel glibc-devel curl-devel gcc automake mysql libidn-devel openssl-devel net-snmp-devel rpm-devel OpenIPMI-develwget http://pkgs.repoforge.org/iksemel/iksemel-1.4-1.el6.rf.i686.rpm
  wget http://pkgs.repoforge.org/iksemel/iksemel-devel-1.4-1.el6.rf.i686.rpmrpm -ivh iksemel-1.4-1.el6.rf.i686.rpm
  rpm -ivh iksemel-devel-1.4-1.el6.rf.i686.rpmwget http://www.asic-linux.com.mx/~izto/checkinstall/files/rpm/checkinstall-1.6.1-1.i386.rpmrpm -ivh checkinstall-1.6.1-1.i386.rpm
  Xong các gói hỗ trợ cho zabbix, bây giờ bắt đầu giải nén source zabbix-*(* là phiên bản bạn down về) đã down và nằm trong /root/, sau đó tạo user và group zabbix :
  tar -zxvf zabbix-*.tar.gzgroupadd zabbixuseradd -g zabbix zabbixcd zabbix-*./configure –enable-server –with-mysql –with-net-snmp –with-jabber –with-libcurl –with-openipmi –enable-agentmake installuseradd -m -s /bin/bash zabbix
  passwd zabbix
  Edit cấu hình database của zabbix (các thông số này xíu nữa bạn sẽ dùng để tạo database, thường thì phải tạo database trước rồi mới config)
  nano /usr/local/etc/zabbix_server.conf
  —————————————————————
  DBName=zabbix
  DBUser=zabbix
  DBPassword=zabbix
  —————————————————————chmod 400 /usr/local/etc/zabbix_server.conf
  chown zabbix /usr/local/etc/zabbix_server.confservice mysqld stop
  service mysqld start
  Bây giờ bắt đầu tạo database :
  mysqladmin -u root password mysql_secure_installationmysql -u root -p
  Enter password:mysql> create database zabbix character set utf8;
  mysql> grant all privileges on zabbix.* to ‘zabbix’@'localhost’ identified by ‘zabbix’;
  mysql> quit;
  Import database của zabbix vào database vừa tạo
  mysql -u zabbix -p zabbix < database/mysql/schema.sqlmysql -u zabbix -p zabbix < database/mysql/images.sqlmysql -u zabbix -p zabbix < database/mysql/data.sql
  Copy từ thư mục của zabbix (bạn phải đang ở trong thư mục zabbix-*) :
  cp misc/init.d/fedora/core5/zabbix_* /etc/init.d/cp misc/init.d/redhat/8.0/zabbix_* /etc/init.d/chmod 755 /etc/init.d/zabbix_serverchmod 755 /etc/init.d/zabbix_agentd
  chkconfig –add zabbix_server
  chkconfig –add zabbix_agentd
  chkconfig –list zabbix_server
  chkconfig zabbix_server on
  chkconfig –list zabbix_server
  chkconfig –list zabbix_agentd
  chkconfig zabbix_agentd on
  chkconfig –list zabbix_agentd
  Cài các gói hỗ trợ php (bạn phải đang ở trong thư mục zabbix-*) :
  yum install php-mysql php-gd php-bcmath php-mbstring php-xmlcp -r frontends/php/ /var/www/html/mv /var/www/html/php /var/www/html/zabbix
  Thêm thông số vào file httpd.conf
  nano /etc/httpd/conf/httpd.conf###########################Alias /zabbix “/var/www/html/zabbix/”
  Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
  AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
  Order allow,deny
  Allow from all

  ###########################
  Sử trong file php.ini các thông số sau :
  nano /etc/php.ini  service httpd restart
  Sửa file sudoers
  nano /etc/sudoers
  ###
  zabbix ALL = (root) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
  ###
  Thêm vào file zabbix.conf.php
  nano /var/www/html/zabbix/conf/zabbix.conf.php
  // Zabbix GUI configuration file
  // ——————————————————————–
  date_default_timezone_set(‘America/Los_Angeles’);
  $script_tz = date_default_timezone_get();
  if (strcmp($script_tz, ini_get(‘date.timezone’))){
  echo ‘Script timezone differs from ini-set timezone.’;
  } else {
  echo ‘Script timezone and ini-set timezone match.’;
  }

   

   

  Liên hệ để được tư vấn miễn phí giải pháp:

  ITtoday
  VP Miền Bắc: 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - ĐT: 0986.973.209 / 0962.604.887 / 01234.08.1987
  VP Miền Nam: 53/21 Đường 18, Khu phố 5, Phường Ninh Chung,  Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. - ĐT: 0986.973.209
  Email: ittodayvn@gmail.com
  Website: www.ittoday.vn

   

  Xem thêm:

  Trung tâm sửa điều hòa Inverter chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bếp từ tại nhà. Chúng tôi luôn được khách hàng đánh giá là một trong những Trung tâm điện tử điện lạnh uy tín nhất tại Hà Nội, với đội ngũ nhân viên, kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm , luôn mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng với phương châm: Sự hài lòng của khách hàng là sự thành công lớn nhất của chúng tôi!