• Cài đặt Postfix Mail server + Dovecot + Mysql trên CentOS

 • ITtoday.vn - Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Mail server Postfix sử dụng Virtual Domain và Virtual User dựa trên database Mysql.

 • Sunday, 26 July 2015, 05:07:32 PM
 • Cài đặt Postfix Mail server + Dovecot + Mysql trên CentOS
 • 1.Chuẩn bị

  Cài đặt các gói cần thiết:

  yum -y install mysql mysql-devel dovecot cyrus-sasl mysql-server

  Kiểm tra nếu server có Postfix rồi thì remove đi

  Tại sao chúng ta lại remove bản posfix có sẵn hoạc yum của CentOS,default chưa có compile module pos mysql.

  Check bằng command:

  postconf -m

  Check trong kết quả trả về sẽ ko có mysql, nếu có mysql thì không cần phải remove và không cần phải thực hiện bước 3 ( trên centos 6.x thì có thể bạn không cần phải thực hiện bước này )

  yum remove postfix

  2. Cài đặt Postfix

  version 2.5.1

  ftp://ftp.cuhk.edu.hk/pub/packages/mail-server/postfix/official/postfix-2.5.1.tar.gz

  Xả nén file source. Vào thư mục source vừa xả nén.

  Chaỵ command:

  make -f Makefile.init makefiles \
  CCARGS=’-DUSE_SASL_AUTH -I/usr/include/sasl \
  -DHAS_MYSQL -I/usr/include/mysql’ \
  AUXLIBS=’-L/usr/lib64 -lldap -L/usr/lib64 -llber -L/usr/lib64 -lsasl2 \
  -L/usr/lib64/mysql -lmysqlclient -lz -lm’

  Lưu ý chỗ bold, chỗ đó là khai báo lib của CentOS, ở đây LM build trên CentoS 64bit, vì thế phaỉ khai báo là /usr/lib64 nếu bạn dung 32bit thì thế /usr/lib64 thành /usr/lib

  Tiến hành Compile:

  make

  Tiến hành install

  make install

  Lưu ý: khi install nó sẽ hỏi các option và dir ở đâu, default nên enter hết để cho các phần sau map đúng các dir của postfix.

  Sau khi xong, tiến hành test

  postfix start

  postconf –m

  Sẽ thấy có dòng chứa mysql.

  3. Thiết lập Mysql DB lưu trữ domain và account email.

  Tạo database tên là mailserver

  Login vào mysql console:

  mysql -u root -p

  Tạo user mailserver với password vnlamp

  mysql>create database mailserver;

  GRANT SELECT ON mailserver.* TO mailuser@localhost
  IDENTIFIED BY ‘vnlamp’;
  Exit

  4. Tạo DB Table

  Khi bạn thấy ghi là có mysql> nghĩa là ta đang log vào console của mysql.

  Tạo bảng chứa domain

  mysql>
  CREATE TABLE `virtual_domains` (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50) NOT NULL
  );

  Tạo bảng chứa user

  mysql>
  CREATE TABLE `virtual_users` (
  id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  domain_id INT(11) NOT NULL,
  user VARCHAR(40) NOT NULL,
  password VARCHAR(32) NOT NULL,
  CONSTRAINT UNIQUE_EMAIL UNIQUE (domain_id,user),
  FOREIGN KEY (domain_id) REFERENCES virtual_domains(id) ON DELETE CASCADE
  );

  Tạo bảng chứa alias

  mysql>
  CREATE TABLE `virtual_aliases` (
  id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  domain_id INT(11) NOT NULL,
  source VARCHAR(40) NOT NULL,
  destination VARCHAR(80) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (domain_id) REFERENCES virtual_domains(id) ON DELETE CASCADE
  );

  5. Cấu hình và tạo các file map cho Postfix

  Tạo file /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf với nội dung

  user = mailuser
  password = vnlamp
  hosts = 127.0.0.1
  dbname = mailserver
  query = SELECT 1 FROM virtual_domains WHERE name=’%s’

  Thiết lập thông số cho postfix, chạy command này nó sẽ add line vào file /etc/postfix/main.cf của postfix

  postconf -e virtual_mailbox_domains=mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf

  Tạo domain test cho db, chạy command

  mysql>
  INSERT INTO virtual_domains (id, name) VALUES (1, ‘example.com’);
  exit

  Thiết lập cho postfix vdomain examaple.com sẽ lấy từ file, chạy command

  postmap -q example.com mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf

  Tạo vmailbox map, chạy command

  groupadd -g 5000 vmail
  useradd -g vmail -u 5000 vmail -d /home/vmail -m

  Khai báo owner, chạy command

  postconf -e virtual_uid_maps=static:5000
  postconf -e virtual_gid_maps=static:5000

  Tạo một user thử, Lưu ý kỹ phần này

  mysql>
  INSERT INTO virtual_users (id, domain_id, user, password)
  VALUES (1, 1, ‘test’, MD5(‘vnlamp’));

  Tạo record trung gian với bảng trung gian, Lưu ý kỹ phần này

  mysql>
  CREATE VIEW view_users AS
  SELECT CONCAT(virtual_users.user, ‘@’, virtual_domains.name) AS email,
  virtual_users.password
  FROM virtual_users
  LEFT JOIN virtual_domains ON virtual_users.domain_id=virtual_domains.id;

  Tạo file /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf với nội dung

  user = mailuser
  password = vnlamp
  hosts = 127.0.0.1
  dbname = mailserver
  query = SELECT 1 FROM view_users WHERE email=’%s’

  Thiết lập postfix dùng vmailbox, chạy command

  postconf -e virtual_mailbox_maps=mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf

  postmap -q test@example.com mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf

  Thiết lập alias , Lưu ý kỹ phần này

  mysql>
  INSERT INTO virtual_aliases (id, domain_id, source, destination)
  VALUES (1, 1, ‘test’, ‘test@example.com’),
  (2, 1, ‘test’, ‘test_alias@yahoo.com’);

  Tạo bảng trung gian Lưu ý kỹ phần này

  mysql>
  CREATE VIEW view_aliases AS
  SELECT CONCAT(virtual_aliases.source, ‘@’, virtual_domains.name) AS email,
  destination
  FROM virtual_aliases
  LEFT JOIN virtual_domains ON virtual_aliases.domain_id=virtual_domains.id;

  Tạo file /etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf với nội dung

  user = mailuser
  password = vnlamp
  hosts = 127.0.0.1
  dbname = mailserver
  query = SELECT destination FROM view_aliases WHERE email=’%s’

  Thiết lập postfix user của domain nào cần alias

  postmap -q test@example.com mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf

  Tạo file /etc/postfix/mysql-email2email.cf với nội dung

  user = mailuser
  password = vnlamp
  hosts = 127.0.0.1
  dbname = mailserver
  query = SELECT email FROM view_users WHERE email=’%s’

  Rồi chạy command:

  postmap -q test@example.com mysql:/etc/postfix/mysql-email2email.cf

  postconf -e virtual_alias_maps=mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf,mysql:/etc/postfix/mysql-email2email.cf

  Security:

  chgrp postfix /etc/postfix/mysql-*.cf
  chmod u=rw,g=r,o= /etc/postfix/mysql-*.cf

  7. Cấu hình Dovecot

  Thêm dòng này vào file /etc/postfix/master.cf

  dovecot unix – n n – - pipe flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/libexec/dovecot/deliver -d ${recipient}

  Restart Postfix

  postfix reload

  Thiết lập postfix sử dụng dovecot như là transport, chạy command

  postconf -e virtual_transport=dovecot
  postconf -e dovecot_destination_recipient_limit=1

  Edit file /etc/dovecot.conf

   

  protocols = imap imaps pop3 pop3s

  disable_plaintext_auth = no

  mail_location = maildir:/home/vmail/%d/%n

  namespace private {
  separator = .
  prefix = INBOX.
  inbox = yes
  }

  auth default {
  mechanisms = plain login

  passdb sql {
  args = /etc/dovecot-sql.conf
  }

  userdb static {
  args =uid=5000 gid=5000 home=/home/vmail/%d/%n allow_all_users=yes
  }

  user = root
  socket listen {
  master {
  path = /var/run/dovecot/auth-master
  mode = 0600
  user = vmail
  }
  client {
  path = /var/spool/postfix/private/auth
  mode = 0660
  }
  }
  }

  dict {
  }

  Taọ file /etc/dovecot-sql.conf với nội dung

  driver = mysql
  connect = host=127.0.0.1 dbname=mailserver user=mailuser password=vnlamp
  default_pass_scheme = PLAIN-MD5
  password_query = SELECT email as user, password FROM view_users WHERE email=’%u’;

  Restart Dovecot:

  service dovecot restart

  Hoặc /etc/init.d/dovecot restart

  Lưu ý cần theo dõi tail -f /var/log/maillog , dovecot hay postfix có error thì nó sẽ báo.

  dovecot: Dovecot v1.0.rc15 starting up
  dovecot: auth-worker(default): mysql: Connected to 127.0.0.1 (mymailserver)

  Module auth-mysql đã được load.

  Security

  chgrp vmail /etc/dovecot/dovecot.conf
  chmod g+r /etc/dovecot/dovecot.conf

  8. Setup SSL/SMTP cho Postfix/Dovecot

  mkdir -p /etc/ssl/private/

  openssl req -new -x509 -days 3650 -nodes -out /etc/ssl/certs/dovecot.pem \
  -keyout /etc/ssl/private/dovecot.pem

  chmod o= /etc/ssl/private/dovecot.pem

  Cấu hình các cilent cho phép relay mail không cần đăng nhập, chạy command

  postconf -e mynetworks=192.168.2.0/24

  Hoàn tất cấu hình SMTP

  postconf -e smtpd_sasl_type=dovecot
  postconf -e smtpd_sasl_path=private/auth
  postconf -e smtpd_sasl_auth_enable=yes
  postconf -e smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,per mit_sasl_authenticated,reject_unauth_destination

  Lời kết:

  Lưu ý các dòng In đỏ và các dòng có ghi lưu ý

  Tạo thêm domain thì:

  Trong mysql console chạy

  INSERT INTO virtual_domains (name) VALUES (‘’);

  Khai báo domain mới với postfix

  postmap -q mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf

  Còn tạo user mới thì tương tự, xem các dòng màu đỏ.

  Hãy liên hệ với chúng tôi:

  ITtoday

  VP Miền Bắc: 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - ĐT: 0986.973.209 / 0962.604.887 / 01234.08.1987
  VP Miền Nam: 53/21 Đường 18, Khu phố 5, Phường Ninh Chung,  Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. - ĐT: 0976.413.635
  Email: itotdayvn@gmail.com
  Website: www.ittoday.vn

  Chúc các bạn thành công!