• Chroot (Jail) Setup

 • ITtoday.vn - Làm thế nào để chạy máy chủ web Nginx trong một chroot (tù) để tôi có thể giảm thiểu những thiệt hại do một tiềm năng đột nhập bằng cách cô lập các máy chủ web để một phần nhỏ của hệ thống tập tin?

 • Sunday, 26 July 2015, 05:07:37 PM
 • Chroot (Jail) Setup
 • Bạn có thể sử dụng loại chroot truyền thống của thiết lập với nginx. Thiết lập mẫu của chúng tôi:

  Jail Directory : /nginx (D=/nginx)
  Tested On : 64 Bit Linux Sytems (RHEL / CentOS / Fedora etc)
  Nginx role : SSL and HTTP reverse proxy
  Nginx 64 bit Libraries Path : /lib64 and /usr/lib64 (for 32 bit system use /lib and /usr/lib)
  Step #1: Setup Chroot Directory
  First, you need to define a chroot directory. Type the following commands:
  # D=/nginx
  # mkdir -p $D

  Step #2: Create Isolated Environment
  Type the following commands:
  # mkdir -p $D/etc
  # mkdir -p $D/dev
  # mkdir -p $D/var
  # mkdir -p $D/usr
  # mkdir -p $D/usr/local/nginx
  # mkdir -p $D/tmp
  # chmod 1777 $D/tmp
  # mkdir -p $D/var/tmp
  # chmod 1777 $D/var/tmp
  # mkdir -p $D/lib64

  Step #3: Create Required Devices in $D/dev
  You need to create the following three device entries so that nginx works without problem inside jail:
  # ls -l /dev/{null,random,urandom}
  Sample outputs:

  crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Apr  5 11:03 /dev/null
  crw-rw-rw- 1 root root 1, 8 Apr  5 11:03 /dev/random
  cr--r--r-- 1 root root 1, 9 Apr  5 11:03 /dev/urandom
  You need to use the mknod command to make block or character special files, enter:
  # /bin/mknod -m 0666 $D/dev/null c 1 3
  # /bin/mknod -m 0666 $D/dev/random c 1 8
  # /bin/mknod -m 0444 $D/dev/urandom c 1 9

  Step #4: Copy All Nginx Files In Directory
  You need to copy /usr/local/nginx/ to $D/usr/local/nginx, enter:
  # /bin/cp -farv /usr/local/nginx/* $D/usr/local/nginx

  Step #5: Copy Required Libs To Jail
  $D/usr/local/nginx/sbin/nginx depends upon various libraries, you need to copy them to $D/lib64 and $D/usr/lib64. To display shared library dependencies, enter:
  # ldd /usr/local/nginx/sbin/nginx
  Sample outputs:

  libpcre.so.0 => /lib64/libpcre.so.0 (0x000000316b800000)
  libssl.so.6 => /lib64/libssl.so.6 (0x0000003170400000)
  libcrypto.so.6 => /lib64/libcrypto.so.6 (0x000000316d400000)
  libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x000000316b000000)
  libz.so.1 => /usr/lib64/libz.so.1 (0x000000316c400000)
  libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x000000316ac00000)
  libgssapi_krb5.so.2 => /usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2 (0x000000316e400000)
  libkrb5.so.3 => /usr/lib64/libkrb5.so.3 (0x0000003170000000)
  libcom_err.so.2 => /lib64/libcom_err.so.2 (0x000000316ec00000)
  libk5crypto.so.3 => /usr/lib64/libk5crypto.so.3 (0x000000316f800000)
  /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x000000316a800000)
  libkrb5support.so.0 => /usr/lib64/libkrb5support.so.0 (0x000000316fc00000)
  libkeyutils.so.1 => /lib64/libkeyutils.so.1 (0x000000316f000000)
  libresolv.so.2 => /lib64/libresolv.so.2 (0x000000316d800000)
  libselinux.so.1 => /lib64/libselinux.so.1 (0x000000316c000000)
  libsepol.so.1 => /lib64/libsepol.so.1 (0x000000316bc00000)
  You need to copy all of the above files to $D using the cp command as follows:
  # cp /lib64/libsepol.so.1 $D/lib64
  To automate this procedure use our script called n2chroot:
  # cd /tmp
  # wget http://bash.cyberciti.biz/dl/527.sh.zip
  # unzip 527.sh.zip
  # mv 527.sh /usr/bin/n2chroot
  # chmod +x /usr/bin/n2chroot
  Edit script and set BASE directory:
  # vi /usr/bin/n2chroot
  Finally, run it as follows:
  # n2chroot /usr/local/nginx/sbin/nginx
  # /bin/cp -fv /lib64/* $D/lib64

  Step #6: Copy /etc To Jail
  Finally, copy /etc to $D, enter:
  # cp -fv /etc/{group,prelink.cache,services,adjtime,shells,gshadow,shadow,hosts.deny,localtime,nsswitch.conf,nscd.conf,prelink.conf,protocols,hosts,passwd,ld.so.cache,ld.so.conf,resolv.conf,host.conf} $D/etc
  And a few directories too:
  # cp -avr /etc/{ld.so.conf.d,prelink.conf.d} $D/etc

  How Do I Start Chrooted nginx?
  First, kill existing nginx (if running):
  # killall -9 nginx
  To start chrooted nginx, type:
  # /usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx -t
  # /usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx
  Make sure nginx starts when system reboots:
  # echo '/usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx' >> /etc/rc.local

  How Do I Reload Chrooted nginx?
  Type the following command
  # /usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

  How Do I Edit Chrooted nginx Configuration File?
  Type the following commands:
  # cd /nginx/usr/local/nginx/conf/
  # vi nginx.conf
  Save and close the file. Test and reload the same:
  # /usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx -t
  # /usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

  Table of Contents:
  CentOS / Redhat Linux: Install Keepalived To Provide IP Failover For Web Cluster
  CentOS / Redhat: Install nginx As Reverse Proxy Load Balancer
  Handling nginx Failover With KeepAlived
  nginx: Setup SSL Reverse Proxy (Load Balanced SSL Proxy)
  mod_extforward: Lighttpd Log Clients Real IP Behind Reverse Proxy / Load Balancer
  HowTo: Merge Apache / Lighttpd / Nginx Server Log Files
  Linux nginx: Chroot (Jail) Setup

   

  • Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

   ITtoday

   VP Miền Bắc: 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - ĐT: 0986.973.209 / 0962.604.887 / 01234.08.1987
   VP Miền Nam: 53/21 Đường 18, Khu phố 5, Phường Ninh Chung,  Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. - ĐT: 0976.413.635
   Email: itotdayvn@gmail.com
   Website: www.ittoday.vn