Triển khai máy chủ web, Giải pháp Công nghệ, Quản trị hệ thống

Chroot (Jail) Setup

Chroot (Jail) Setup

ITtoday.vn – Làm thế nào để chạy máy chủ web Nginx trong một chroot (tù) để tôi có thể giảm thiểu những thiệt hại do một tiềm năng đột nhập bằng cách cô lập các máy chủ web để một phần nhỏ của hệ thống tập tin?

Bạn có thể sử dụng loại chroot truyền thống của thiết lập với nginx. Thiết lập mẫu của chúng tôi:

Jail Directory : /nginx (D=/nginx)
Tested On : 64 Bit Linux Sytems (RHEL / CentOS / Fedora etc)
Nginx role : SSL and HTTP reverse proxy
Nginx 64 bit Libraries Path : /lib64 and /usr/lib64 (for 32 bit system use /lib and /usr/lib)
Step #1: Setup Chroot Directory
First, you need to define a chroot directory. Type the following commands:
# D=/nginx
# mkdir -p $D

Step #2: Create Isolated Environment
Type the following commands:
# mkdir -p $D/etc
# mkdir -p $D/dev
# mkdir -p $D/var
# mkdir -p $D/usr
# mkdir -p $D/usr/local/nginx
# mkdir -p $D/tmp
# chmod 1777 $D/tmp
# mkdir -p $D/var/tmp
# chmod 1777 $D/var/tmp
# mkdir -p $D/lib64

Step #3: Create Required Devices in $D/dev
You need to create the following three device entries so that nginx works without problem inside jail:
# ls -l /dev/{null,random,urandom}
Sample outputs:

crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Apr  5 11:03 /dev/null
crw-rw-rw- 1 root root 1, 8 Apr  5 11:03 /dev/random
cr–r–r– 1 root root 1, 9 Apr  5 11:03 /dev/urandom
You need to use the mknod command to make block or character special files, enter:
# /bin/mknod -m 0666 $D/dev/null c 1 3
# /bin/mknod -m 0666 $D/dev/random c 1 8
# /bin/mknod -m 0444 $D/dev/urandom c 1 9

Step #4: Copy All Nginx Files In Directory
You need to copy /usr/local/nginx/ to $D/usr/local/nginx, enter:
# /bin/cp -farv /usr/local/nginx/* $D/usr/local/nginx

Step #5: Copy Required Libs To Jail
$D/usr/local/nginx/sbin/nginx depends upon various libraries, you need to copy them to $D/lib64 and $D/usr/lib64. To display shared library dependencies, enter:
# ldd /usr/local/nginx/sbin/nginx
Sample outputs:

libpcre.so.0 => /lib64/libpcre.so.0 (0x000000316b800000)
libssl.so.6 => /lib64/libssl.so.6 (0x0000003170400000)
libcrypto.so.6 => /lib64/libcrypto.so.6 (0x000000316d400000)
libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x000000316b000000)
libz.so.1 => /usr/lib64/libz.so.1 (0x000000316c400000)
libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x000000316ac00000)
libgssapi_krb5.so.2 => /usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2 (0x000000316e400000)
libkrb5.so.3 => /usr/lib64/libkrb5.so.3 (0x0000003170000000)
libcom_err.so.2 => /lib64/libcom_err.so.2 (0x000000316ec00000)
libk5crypto.so.3 => /usr/lib64/libk5crypto.so.3 (0x000000316f800000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x000000316a800000)
libkrb5support.so.0 => /usr/lib64/libkrb5support.so.0 (0x000000316fc00000)
libkeyutils.so.1 => /lib64/libkeyutils.so.1 (0x000000316f000000)
libresolv.so.2 => /lib64/libresolv.so.2 (0x000000316d800000)
libselinux.so.1 => /lib64/libselinux.so.1 (0x000000316c000000)
libsepol.so.1 => /lib64/libsepol.so.1 (0x000000316bc00000)
You need to copy all of the above files to $D using the cp command as follows:
# cp /lib64/libsepol.so.1 $D/lib64
To automate this procedure use our script called n2chroot:
# cd /tmp
# wget http://bash.cyberciti.biz/dl/527.sh.zip
# unzip 527.sh.zip
# mv 527.sh /usr/bin/n2chroot
# chmod +x /usr/bin/n2chroot
Edit script and set BASE directory:
# vi /usr/bin/n2chroot
Finally, run it as follows:
# n2chroot /usr/local/nginx/sbin/nginx
# /bin/cp -fv /lib64/* $D/lib64

Step #6: Copy /etc To Jail
Finally, copy /etc to $D, enter:
# cp -fv /etc/{group,prelink.cache,services,adjtime,shells,gshadow,shadow,hosts.deny,localtime,nsswitch.conf,nscd.conf,prelink.conf,protocols,hosts,passwd,ld.so.cache,ld.so.conf,resolv.conf,host.conf} $D/etc
And a few directories too:
# cp -avr /etc/{ld.so.conf.d,prelink.conf.d} $D/etc

How Do I Start Chrooted nginx?
First, kill existing nginx (if running):
# killall -9 nginx
To start chrooted nginx, type:
# /usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx -t
# /usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx
Make sure nginx starts when system reboots:
# echo ‘/usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx’ >> /etc/rc.local

How Do I Reload Chrooted nginx?
Type the following command
# /usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

How Do I Edit Chrooted nginx Configuration File?
Type the following commands:
# cd /nginx/usr/local/nginx/conf/
# vi nginx.conf
Save and close the file. Test and reload the same:
# /usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx -t
# /usr/sbin/chroot /nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

Table of Contents:
CentOS / Redhat Linux: Install Keepalived To Provide IP Failover For Web Cluster
CentOS / Redhat: Install nginx As Reverse Proxy Load Balancer
Handling nginx Failover With KeepAlived
nginx: Setup SSL Reverse Proxy (Load Balanced SSL Proxy)
mod_extforward: Lighttpd Log Clients Real IP Behind Reverse Proxy / Load Balancer
HowTo: Merge Apache / Lighttpd / Nginx Server Log Files
Linux nginx: Chroot (Jail) Setup

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

ITtoday

VP Miền Bắc: Số 47 – Ngõ 207 Xuân Đỉnh – Q.Bắc Từ Liêm – TP.Hà Nội – ĐT: 097 383 6600
VP Miền Nam: 53/21 Đường 18, Khu phố 5, Phường Ninh Chung,  Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. – ĐT: 0976.413.635
Email: itotdayvn@gmail.com
Website: www.ittoday.vn

Rate this post