Triển khai máy chủ web, Triển khai hệ thống mạng

Thiết lập một CDN sử dụng Nginx và Varnish

ITtoday.vn –  Nếu trang web của bạn phải mất hơn 3 giây để tải, có một cơ hội lớn để mất truy cập trang web của bạn và đó là một nguy cơ, chúng tôi đang đối phó với hiện nay do sự cạnh tranh lớn trong ngành công nghiệp.

Có rất nhiều lý do mà ảnh hưởng đến tốc độ của trang web.

-Nội dung đa phương tiện lớn
-DNS tìm kiếm vấn đề
-Thời gian đáp ứng máy chủ
-Nhiều chuyển hướng

Nếu bạn đang sử dụng một CDN tốt để phục vụ nội dung, sau đó sẽ cung cấp cho một tăng tốt trong khi tải trang web.

Installing Nginx and varnish
apt-get install nginx
apt-get install varnish
Nginx Config
(/etc/nginx/sites-enabled/default)
server {
open_file_cache_valid 20m;
listen 81;
server_name mydomain.com;
access_log   /var/log/cdn/mydomain.com/logs/access.log;
root   /cdn_document_path/;

location ~* \.(gif|jpg|jpeg|png|wmv|avi|mpg|mpeg|mp4|htm|html|js|css|mp3|swf|ico|flv)$ {
open_file_cache_valid 120m;
expires 7d;
open_file_cache max=1000 inactive=20s
}location = /50x.html {
root   /var/www/nginx-default;
}# No access to .htaccess files.
location ~ /\.ht {
deny  all;
}
}

Varnish Config

(/etc/default/varnish)
START=yes
NFILES=131072
MEMLOCK=82000
INSTANCE=$(uname -n)
DAEMON_OPTS=”-a :80 \
-T localhost:6082 \
-f /etc/varnish/default.vcl \
-S /etc/varnish/secret \
-s file,/var/lib/varnish/$INSTANCE/varnish_storage.bin,1G”

(/etc/varnish/default.vcl)
backend default {
.host = “127.0.0.1″;
.port = “81″;
}sub vcl_recv {
if (req.url ~ “\.(js|css|jpg|jpeg|png|gif|gz|tgz|bz2|tbz|mp3|ogg|swf)$”) {
return (lookup);
}
}sub vcl_fetch {
if (req.url ~ “\.(js|css|jpg|jpeg|png|gif|gz|tgz|bz2|tbz|mp3|ogg|swf)$”) {
unset obj.http.set-cookie;
}
}

Start Nginx and Varnish
/etc/init.d/nginx start
/etc/init.d/varnish restart

Một khi bạn bắt đầu Nginx và Varnish. Sơn sẽ bắt đầu đến cổng máy chủ 80 lưu lượng truy cập web. Nếu nó là một nội dung sơn tĩnh sẽ máy chủ và nginx sẽ xem xét sau khi tất cả các nội dung động.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

ITtoday

VP Miền Bắc: Số 47 – Ngõ 207 Xuân Đỉnh – Q.Bắc Từ Liêm – TP.Hà Nội – ĐT: 097 383 6600
VP Miền Nam: 53/21 Đường 18, Khu phố 5, Phường Ninh Chung,  Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. – ĐT: 0976.413.635
Email: itotdayvn@gmail.com
Website: www.ittoday.vn

Rate this post